• Čeknito.cz ukaž svoje video
 • |
 • 160 035 videí
 • 173 787 uživatelů

Čeknito

Pravidla a podmínky pro využívání volného prostoru prostřednictvím www.ceknito.cz


 1. Tato pravidla a všeobecné právní podmínky pro využívání služeb jsou závazné pro všechny uživatele portálu www.ceknito.cz, včetně těch uživatelů, kteří na adrese www.ceknito.cz ukládají a zpřístupňují videa, píšou blogy nebo umísťují další literární nebo textové informace, komentáře, názory nebo zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy.
 2. Provozovatelem www.ceknito.cz je společnost Media Plus, s.r.o. se sídlem Smolenická 18, 851 05  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36358827, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vl.č. 40563/B.
 3. Provozovatel je obchodní společností, která poskytování služeb podle těchto pravidel a podmínek vykonává jako předmět své podnikatelské činnosti. Uživatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Uživatelem placené služby - brand channel na portáli www.ceknito.cz mohou být i fyzické a nebo právnické osoby, které jednají v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti, zejména propagací svých obchodních činností.
 4. Každý uživatel portálu www.ceknito.cz je povinen dodržovat použitelné obecně závazné právní předpisy a to zejména předpisy platné na území Slovenské republiky, zejména, ale nejenom, autorského zákona, zákona o ochraně osobních údajů, trestního zákona, zákona o reklamě a je si vědom své právní odpovědnosti za jejich porušení.
 5. Uživatel portálu je oprávněn užívat služeb v souladu s těmito pravidly a podmínkami až po vyplnění registračních údajů, udělením souhlasu s těmito pravidly a podmínkami a poté, co provozovateli doručí projev vůle, z něhož je zřejmé, že chce užívat služeb provozovatele.
 6. Provozovatel na základě těchto podmínek poskytuje uživateli služby:
  1. volný prostor na svém serveru, jenž provozuje tak, aby každý zaregistrovaný uživatel mohl ukládat, upravovat a rozšiřovat omezenému nebo neomezenému okruhu osob své záznamy (zvukové, obrazové, zvukově obrazové, literární);
  2. další služby, jež poskytuje provozovatel – možnost založit si a vést vlastní blog, vytvářet a zúčastňovat se diskusí, seznamek a dalších služeb podle nabídky provozovatele.
 7. Provozovatel poskytuje uvedené služby každému zaregistrovanému uživateli bezplatně, na základě registrace a vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami.
 8. Uživatel bere na vědomí, že registrací a vyslovením souhlasu se všeobecnými podmínkami, souhlasí s použitím svých záznamů (zvukových, zvukově-obrazových, obrazových, literárních) na jakékoliv rozšiřování, veřejný přenos a veřejné vystavení třetí osobou, a to v neomezeném rozsahu, bez časového omezení a bezplatně.
 9. Uživatel bere na vědomí, že volný prostor, který poskytuje provozovatel není určený na zálohování dat uživatele nebo na umístění záznamů nebo informací uživatele.
 10. Uživatel nesmí sdělovat nevyžádaná obchodní sdělení jiným uživatelům portálu, a to ani v diskuzích, komentářích, videích či v příspěvcích, jež umístí na adrese www.ceknito.cz.
 11. Nezletilý uživatel je oprávněný užívat služeb portálu www.ceknito.cz pouze pod dohledem svých zákonných zástupců a nebo s jejich souhlasem.
 12. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jímž by ohrožoval, mařil nebo zasahoval do řádného chodu portálu, ohrožoval jeho bezpečnost či získával osobní údaje o jiných uživatelích.
 13. Uživatel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do autorských práv k dílům umístěným na www.ceknito.cz; díla třetích osob nesmí zpřístupňovat, šířit, používat bez souhlasu jejich autorů nebo nositelů autorských práv.
 14. Uživatel bere na vědomí, že na www.ceknito.cz nesmí žádným způsobem propagovat otevřeně ani skrytou formou:
  1. násilí a podněcování k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství a víry, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině;
  2. zbraně a střelivo nebo válku;
  3. alkohol, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů;
  4. příspěvky s obscénním obsahem, pornografické příspěvky (včetně dětské pornografie), včetně příspěvků znevažujících nebo urážejících osoby;
  5. ohrožovat psychický, fyzický a morální vývoj nezletilých, jako i narušování jejich emocionálního stavu a duševního zdraví.
 15. Uživatel bere na vědomí, že záznamy ani jejich části, umístěné na www.ceknito.cz nesmějí odporovat ani obcházet všeobecně závazné předpisy na území Slovenské republiky.
 16. Uživatel nesmí umísťovat na www.ceknito.cz díla, záznamy nebo informace, jimiž zejména:
  1. ohrožuje nebo porušuje práva duševního vlastnictví anebo práva průmyslového duševního vlastnictví třetích osob (právo autorské, práva související s právem autorským, ochranné známky, designy, označení původu, a pod.),
  2. zasahuje do osobnostních práv fyzické osoby – jejího soukromí, jména, projevů osobní povahy, občanské cti či lidské důstojnosti nebo zasahuje do dobré pověsti právnické osoby nebo neoprávněně používá její název,
  3. ohrožuje nebo porušuje hospodářskou soutěž, a nebo se dopouští nekalosoutěžního jednání, které je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžícím,
  4. neoprávněně používá obchodní jméno, ochranné známky či jiného označení zaměnitelného s obchodním jménem, ochrannou známkou či jiným označením provozovatele či třetí osoby, pokud k použití takového označení není uživatel oprávněný,
  5. organizuje, objednává, pomáhá, navádí, podporuje a nebo podněcuje ke spáchání trestného činu a nebo k hromadnému neplnění důležitých zákonných povinností, schvaluje trestný čin anebo veřejně vychvaluje spáchání trestného činu nebo jeho pachatele,
  6. navádí, podněcuje, podporuje nebo schvaluje užívání nebo zneužívání omamných a psychotropních látek, včetně kouření, užívání alkoholu, jedů, prekurzorů, a to zejména mladistvými,
  7. vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatelů užitím násilí, usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
  8. veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, rasu nebo etnickou skupinu nebo skupinu osob pro jejich vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
  9. veřejně vyhrožuje jednotlivci nebo skupině osob pro jejich příslušnost k některému národu, národnosti, rase nebo etnické skupině nebo pro jejich barvu pleti, omezováním jejich práv a svobod, nebo takové omezení provede, nebo podněcuje k omezování práv a svobod některého národa, národnosti, rasy nebo etnické skupiny,
  10. úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšíří poplašnou zprávu, která je nepravdivá, nebo se dopustí jiného obdobného jednání způsobilého vyvolat takové nebezpečí,
  11. rozšiřuje, zpřístupňuje, rozmnožuje jakákoliv erotická a pornografická díla, zvláště dětskou pornografii, včetně takových zobrazení, v nichž se zobrazuje neúcta k člověku, ohrožení mravnosti a násilí, a nebo které zobrazují sexuální styk se zvířetem a nebo jiné sexuálně patologické praktiky, a také když taková díla zpřístupňuje osobám mladším 18ti let,
  12. obsahuje nepravdivý údaj o osobě, který je způsobilý ve značné míře ohrozit její vážnost ve společnosti, poškodit ji v zaměstnání či podnikání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu,
  13. poruší důvěrnost neveřejně přednesených slov nebo jiného projevu osobní povahy tím, že ho neoprávněně zachytí záznamovým zařízením a takto zhotovený záznam zpřístupní třetím osobám,
  14. neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu nebo jiného záznamu, počítačových dat nebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného,
  15. neoprávněně zpřístupní nebo zveřejní osobní údaje jiné osoby;
  16. podporuje nebo propaguje skupinu osob, která násilím, hrozbou násilí nebo hrozbou jiné téžké újmy směřuje k potlačení základních práv a svobod osob,
  17. veřejně, zejména používáním vlajek, odznaků, stejnokrojů, hesel projevuje sympatie k hnutím, která násilím, hrozbou násilím nebo hrozbou jiné těžké újmy směřují k potlačení základních práv a svobod člověka,
  18. veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit holokaust,
  19. se dopouští trestného činu, přestupku nebo jednání jinak odporující dobrým mravům,
   jinak bere na vědomí případnou trestněprávní, správněprávní, resp. občanskoprávní odpovědnost za údaje, komentáře, příspěvky, obsah zpráv, informace, videa (fotografie) či záznamy, které vložil na www.ceknito.cz.
 17. Uživatel nesmí v záznamech, materiálech nebo informacích, jež ukládá na www.ceknito.cz šířit jakoukoli placenou či neplacenou reklamu na své výrobky, služby nebo činnost, ani na výrobky, služby nebo činnost třetích osob, kromě uživatelem placené služby – brand channel.
 18. Uživatel souhlasí s tím, aby mu byly elektronickou poštou doručované informace komerční povahy týkající se provozovatele nebo třetí osoby, případně reklama na výrobky, služby nebo činnost provozovatele nebo třetí osoby v souladě s §4 odst.6 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě a §3 odst.7 zákona č.147/2001 Z.z. o reklamě a o změně a doplnění některých zákonů.
 19. V souladu s § 6 odst. 4 zákona o elektronickém obchodě č. 22/2004 Z.z. provozovatel neodpovídá za informace poskytnuté uživatelem nebo uložené na žádost uživatele na portálu www.ceknito.cz, pokud provozovatel neví o protiprávním obsahu uložených informací nebo o protiprávním jednání uživatele a pokud učiní neprodleně veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací, bez zbytečného odkladu,
 20. Provozovatel není ve smyslu § 6 odst. 5 zákona č. 22/2004 Z.z.povinen sledovat informace a ani není oprávněn vyhledávat informace, které uživatelé ukládají nebo přenášejí. Pokud se provozovatel dozví o protiprávnosti takových informací, je povinen je odstranit nebo k nim zamezit přístup.
 21. Provozovatel je oprávněný i bez předchozího upozornění uživatele okamžitě odstranit uložené záznamy nebo informace, které uživatel uložil na www.ceknito.cz, pokud provozovatel zjistí, že uživatel porušil obecně závazné právní předpisy nebo tato pravidla a podmínky, resp. dobré mravy.
  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za škody nebo jiné újmy způsobené postupem uživatele v rozporu s těmito pravidly a podmínkami.
 22. V případě, že se uživatel dopustí jednání, jež je v rozporu s těmito pravidly a podmínkami, je provozovatel oprávněn po předchozím upozornění uživatele jednostranně s okamžitou platností ukončit vztah mezi uživatelem a provozovatelem na základě kterého provozovatel poskytuje uživateli volný prostor za těchto podmínek a pravidel.
  Provozovatel není povinen poskytovat služby neomezeně a neodpovídá uživateli za nedostupnost portálu www.ceknito.cz ani za pomalé připojení k internetu.
  Provozovatel není povinen zálohovat data, která uživatel umísťuje na portálu www.ceknito.cz. Provozovatel neodpovídá za zničení, ztrátu nebo odstranění dat, která uživatel ukládá na portál www.ceknito.cz.
 23. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, podle svého uvážení, odstranit uložená data (záznamy, soubory, blogy a jiné informace) bez nároku uživatele na úplatu nebo odškodnění.
  Uživatel nesmí ukládat opakovaně stejné záznamy, informace, komentáře či blogy, které již na www.ceknito.cz uložil. Jestliže provozovatel takovou skutečnost zjistí, je oprávněn duplicitní příspěvky odstranit.
  Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky uživatele ve špatné kvalitě (tj. špatně viditelné, rozmazané, rozrastrované apod.), a to i bez předchozího upozornění uživatele.
 24. Uživatel je povinen při zaregistrování se na portálu www.ceknito.cz uvést pravdivé údaje. Uživatel odpovídá za pravdivost údajů, které poskytnul provozovateli při registraci. Provozovatel se zavazuje všechny informace a údaje, které uživatel poskytl při registraci, chránit ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Z.z. a zavazuje se je neposkytnout žádné třetí osobě bez souhlasu dotyčného uživatele. Uživatel zároveň souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů.
 25. Provozovatel je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu po předchozím upozornění ukončit poskytování služby podle těchto podmínek a pravidel neomezenému okruhu uživatelů nebo i jednotlivému uživateli podle vlastního uvážení. Ukončení poskytování služby nastane nejdříve v okamžiku, kdy je doručený dotčenému uživateli projev vůle provozovatele o ukončení poskytování služby podle těchto pravidel a podmínek.
 26. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle vlastního uvážení změnit nebo upravit nebo pozastavit kteroukoli poskytovanou službu, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel je oprávněn změnit tato pravidla a podmínky dle vlastního uvážení, přičemž je povinen upozornit uživatele na změnu pravidel oznámením na svém portále www.ceknito.cz.
 27. Tato pravidla a podmínky používání portálu www.ceknito.cz se řídí právním řádem Slovenské republiky.